av手机版

av手机版

无粳米者,方中生山药可代粳米也,盖山药汁浆浓郁,既可代粳米和胃,而其温补之性,又能助人参固下也,至于白头翁汤中无黄连、黄柏者,因与白虎汤并用,有石膏之寒凉,可省去连、柏也。 投以麻黄汤,为加知母八钱,滑石六钱,此证虽在太阳之表与腑,实已连阳明矣。

且大便溏泻者,多因小便不利。若北方暑证,不必兼湿,甚或有兼燥,再当变通其方,滑石、生石膏各牛膝∶味甘微酸,性微温。

迟两点钟,腹中作响,觉瘀积已开,连下三次,皆系陈积,其证陡变,脉之大与硬,较前几加两倍,周身脉管皆大动,几有破裂之势,其心中之烦躁,精神之骚扰,起卧之频频不安,实有不可言语形容者。上六味,以水七升纳诸药煮取三升,去滓温服一升,不须啜粥,余如桂枝法将息及禁忌。

其脉左部沉弦有力,知系肝经气郁火盛,急用柴胡三钱,生麦芽一两,煎汤服后,至半点钟肋下已不觉疼,又迟一点余钟,大便即通下。盖石膏煎汤,其凉散之力皆息息由毛孔透达于外,若与人参并用,则其凉散之力,与人参补益之力互相化合,能旋转于脏腑之间,以搜剔深入之外邪使之净尽无遗,此所以白虎加人参汤,清热之力远胜于白虎汤也。

是知无论何物作粥,皆能留恋肠胃。后乃知服麻黄汤汗出后,其营卫内陷之热若还表随汗消散,则其病即愈。

病有热而治从寒湿,玩以为二句,语气之活自可想见。以治温病,不必有汗与喘之兼证也,但其外表未解,内有蕴热者即可用。

Leave a Reply